Regulamin sprzedaży hurtowej

Sprzedającym jest  LATTANTE S.C. z siedzibą: ul. Wiosenna 5, 42-215 Częstochowa, , NIP: 573 286 79 07, zwany także zamiennie „Usługodawcą”. Kontakt z Usługodawcą można uzyskać korzystając z numeru telefonu: 660 861 434 lub z adresu poczty elektronicznej: biuro@lattante.eu

§ 1 Definicje

 • Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). 
 • Sprzedawca  - LAttante s.c., wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 573 286 79 07.
 • Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, nie będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym, w celu związanym z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 
 • Usługodawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie (patrz: Sprzedawca) 
 • Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego. 
 • Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży. 
 • Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Kupującego poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Towarów. 
 • Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Kupującym, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu. 
 • Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem http://lattante.pl za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć Zamówienie. 
 • Panel Sprzedaży Hurtowej – panel serwisu internetowego dostępnego pod adresem http://lattante.pl przeznaczony do sprzedaży hurtowej Towaru.
 • Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży. 
 • System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

§ 2 Zasady ogólne

 • Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem http://lattante.pl.
 • Niniejszy regulamin skierowany jest do Przedsiębiorców i określa zasady i tryb zawierania z Przedsiębiorcą Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu.
 • Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą̨, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością̨ Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Kupującego.
 • Regulamin jest integralną częścią̨ umowy sprzedaży zawieranej z Kupującym.
 • Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia. 
 • Sklep internetowy LAttante.pl prowadzi sprzedaż hurtową za pośrednictwem sieci Internet. 
 • Panel Sprzedaży Hurtowej nie obsługuje sprzedaży detalicznej (do osób indywidualnych - konsumentów).
 • Na końcową (ostateczną) kwotę̨ do zapłaty przez Kupującego składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Kupujący jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 • Wszystkie Towary oferowane w sklepie LAttante.pl są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 • Kupujący może uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie internetowej lattante.pl/regulaminhurtowy oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

§ 3 Ceny Towarów

 • Wszystkie ceny podane na stronach internetowych LAttante.pl są cenami brutto. Ceny podane są w złotych polskich, funtach brytyjskich, euro oraz dolarach amerykańskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki, które ponosi Kupujący.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany cen Towarów znajdujących się̨ w ofercie, wycofania poszczególnych produktów ze sprzedaży i wprowadzania nowych Towarów do oferty. Wskazane zmiany nie dotyczą̨ zamówień́ przyjętych przez Usługodawcę do realizacji.
 • Ceny Towarów objętych promocją okolicznościową nie obejmują Kupujących korzystających z Panelu Sprzedaży Hurtowej. 
 • Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową/telefonicznie/drogą mailową. 

§ 4 Składanie zamówień

 • Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. 
 • Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane obejmujące: pełną nazwę firmy Kupującego, NIP, osoby umocowane do jego reprezentacji, dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail. 
 • W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
 • Do zakupów upoważnione są jedynie zarejestrowane podmioty gospodarcze
 • Sprzedający ma prawo żądać od Kupującego wyciągu ze stosownego rejestru przedsiębiorców (CEIDG, KRS, REGON), bądź też przedłożenia upoważnienia, celem potwierdzenia, iż osoba dokonująca czynności w imieniu Kupującego posiada stosowne umocowanie.
 • Do każdego zrealizowanego zamówienia wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT wystawiana jest nie później niż̇ 7 dni od daty wysłania wszystkich towarów z danego zamówienia Kupującego na podstawie dokumentu Wydania Zewnętrznego. Nie ma możliwości wystawienia dokumentu sprzedaży w późniejszym terminie.. Kupujący może wyrazić zgodę na wystawienie oraz przesłanie faktur w  formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej. 
 • W trakcie składania Zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 • Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Kupującego to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego. Hasło Kupującego nie jest znane Sprzedającemu i Kupujący ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
 • Po złożeniu przez Kupującego skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia. 
 • Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia.
 • Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Kupującym niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Kupującego niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

§5 Nabycie towaru w ramach transakcji wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów na terenie UE dla podatników VAT zidentyfikowanych na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych

 • Czynność/transakcja jest uznawana za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, gdy zostaną spełnione łącznie następujące warunki:
  • towar zostanie wywieziony z terytorium kraju, rozumianego jako terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz następuje w celu wykonania czynności określonych w art. 7 ustawy VAT na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium Polski;
  • w przypadku zamówienia z dostawą na terenie Polski, Kupujący prześle na maila Sprzedającego biuro@lattante.eu stosowny skan podpisanego oświadczenia o wywozie towarów poza granicę kraju, wraz z wyszczególnieniem sposobu wywozu takich jak dane pojazdu, którym towary zostaną wywiezione (Oświadczenie dostępne do pobrania na stronie lattante.pl/oswiadczenievat0;
  • transakcja została wykonana na rzecz Kupującego, który jest podatnikiem VAT zidentyfikowanym na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium UE;
 • Kupującym wewnątrzwspólnotowych transakcji jest podatnik VAT zidentyfikowany na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium UE (tj. posiada ważny numer VAT UE) lub jest osobą prawną lub fizyczną niebędącą podatnikiem VAT, która jest zidentyfikowana na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium UE (tj. posiada ważny numer VAT UE);
 • W celu dokonania wewnątrzwspólnotowej dostawy towaru należy zaznaczyć w danych zamawiającego "Firma", wybrać docelowy kraj dostawy oraz zaznaczyć opcje "Jestem płatnikiem VAT EU. Zamawiam bez VAT i zobowiązuję się go rozliczyć na terenie swojego kraju". Po pozytywnej weryfikacji danych Kupującego w tym numeru VAT UE zostanie wystawiona zgodnie z przepisami faktura ze stawką 0 VAT.

§ 6 Koszty i termin wysyłki

 • Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Sklep poinformuje Kupującego niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić. 
 • Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanej firmy kurierskiej. Istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie sprzedającego.
 • Przesyłka dostarczana jest zgodnie z terminem podanym przy każdym Towarze na stronach serwisu. Przy wyborze opcji płatności „przelew” lub „płatność kartą lub przelewem online” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle do 7 dni robocze). Towar wysyłany jest w terminie do 7 dni roboczych od daty zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu.
 • W przypadku zamówienia Towaru, w przypadku gdy Kupujący zdecyduje się na odbiór osobisty, konieczna jest wpłata 30% wartości Zamówienia. Zamówienie gotowe będzie do odbioru w terminie 7 dni roboczych od daty zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu.
 • Kupujący zamawiający Towary, których czas realizacji przekracza 7 dni roboczych, zostanie poinformowany drogą mailową o przewidywanym czasie realizacji Zamówienia.
 • Kupujący jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki).
 • W przypadku osobistego odbioru Towaru opóźnienie odbioru Towaru przez Kupującego dłuższe niż̇ 7 dni uprawnia Sprzedającego do obciążenia Kupującego karą umowną za zwłokę̨ w wysokości 0,5% wartości towaru za każdy dzień́ zwłoki (powyżej 7 dni). Zwłoka Kupującego w odbiorze towaru przekraczająca 30 dni upoważnia Sprzedającego do odstąpienia od umowy; dodatkowo Kupujący może zostać́ obciążony obowiązkiem zapłaty odszkodowania w wysokości poniesionej przez Sprzedającego szkody, nie mniej jednak niż̇ 25% wartości transakcji.

§ 7 Płatności

 • Na każdy sprzedany towar wystawiamy jest faktura VAT. 
 • Płatność za zamówiony towar może nastąpić gotówką przy odbiorze towaru, za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych lub przelewem na konto bankowe sklepu.
 • W przypadku płatności przelewem bankowym płatność należy kierować na konto bankowe:
 • PLN: 30 1600 1097 1837 4777 5000 0001
 • USD: 46 1600 1097 1837 4777 5000 0004
 • GBP: 19 1600 1097 1837 4777 5000 0005
 • EUR: 03 1600 1097 1837 4777 5000 0002

§ 8 Procedura reklamacji

 • Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach sklepu. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów. Kupujący może także przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego.
 • Reklamacje należy składać na adres Usługodawcy.
 • Składając reklamację należy dostarczyć do Usługodawcy reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym.
 • Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Kupującego usługodawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy . 

§ 9 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 • Polityka prywatności dotyczy przetwarzania i ochrony danych osobowych Kupujących w związku z korzystaniem ze Sklepu Internetowego, w tym jego podstron. 
 • Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Kupującego sklepu internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca (dalej również: Administrator).
 • Polityka prywatności zawiera obowiązujące w Sklepie Internetowym zasady zbierania i wykorzystywania danych o Kupujących, w tym przy składaniu przez Kupujących zamówień na oferowane przez Usługodawcę Towary. Nadrzędnym celem jest zapewnienie ochrony prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO (Dz. Urz. UE L 119, s.1) oraz w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r., Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.).
 • Dane osobowe być przekazywane do firm obsługujących Usługodawcę w zakresie teleinformatycznym, prawnym oraz realizującym działania marketingowe, jak również realizujących dostawę towaru oraz operatorów płatności. Dane osobowe Klientów nie będą przekazywane do państw trzecich.
 • Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a (wyrażenie zgody przez Kupującego na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów art. 6 ust. 1 lit. b (przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Kupujący, art. 6 ust. 1 lit. c (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – m.in. obowiązki podatkowe, księgowe) art. 6 ust. 1 lit. f (dochodzenie ewentualnych roszczeń, marketing bezpośredni własnych produktów). Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży. Klienci mają prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych. Dane są przekazywane dobrowolnie. 
 • Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy oraz przez czas, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń z tytułu wykonania umowy i/lub przez okres wymagany przez regulacje prawa podatkowego i/lub z zakresu rachunkowości, w przypadku prowadzenia działań marketingowych przez 5 lat od dnia zakończenia umowy, a w przypadku udzielenia zgody, do czasu jej wycofania.
 • Klient po udzieleniu zgody ma prawo do żądania prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Jeżeli w trakcie korzystania ze sklepu internetowego Klient/Kupujący zostanie poproszony o udzielenie zgody, w dowolnym momencie przysługuje mu prawo do jej cofnięcia, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na postawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:
  • Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży.
  • Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez wysłanie Kupującemu na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Kupującemu specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu. 
  • Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Kupującego.
 • W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych Kupującemu przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

§ 10 Zmiana Regulaminu

 • Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail. 
 • Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu, Kupujący akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie internetowym nie są możliwe. 
 • Kupującemu, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie. 
 • Zamówienia złożone przez Kupującego przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

§ 11 Postanowienia końcowe

 • Niniejszy Regulamin sporządzony został w języku polskim oraz angielskim
 • W przypadku rozbieżności wersją obowiązującą Regulaminu jest ta spisana w języku polskim.
 • Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniach usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 • Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sprzedającym a Kupującym, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla miejsca siedziby Sprzedającego.Lattante - Wszelkie prawa zastrzeżone